Gửi dự thảo NOTAM

Trong trường hợp nhận được thông tin/dữ liệu thô phù hợp để phát hành bằng Điện văn Thông báo tin tức hàng không (NOTAM), khách hàng có thể soạn dự thảo NOTAM bằng cách sau đây:

Bước 1: Đọc hướng dẫn tại đây để điền các nội dung vào dự thảo NOTAM theo mẫu.

Bước 2: Điền mẫu dự thảo NOTAM tại đây.

Bước 3: Gửi dự thảo NOTAM qua email, fax.

Địa chỉ nhận dự thảo NOTAM:

Phòng NOTAM Quốc tế

Trung tâm Thông báo tin tức Hàng không 
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam 
Số 5/200, Phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên
Hà Nội 10 000, Việt Nam

Tel:   (84-24) 38 720 619 hoặc
(84-24) 38 271 513/14 máy lẻ: 8248
Fax:  (84 - 24) 38 728 781
AFS: VVVVYNYX