Tài liệu

 

Phần này cung cấp các tài liệu liên quan đến Dịch vụ thông báo tin tức hàng không bao gồm:

  • Tài liệu ICAO;
  • Tài liệu Việt Nam;
  • Tài liệu tham khảo khác;
  • Tài liệu phòng, chống tham nhũng.