Banner
Banner
Banner
Banner

Tài liệu

TÀI LIỆU TIỂU BAN PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRUNG TÂM TBTTHK

 

SỐ HIỆU

NGÀY

BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

861/QĐ-TTg 11/7/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
Luật số 36/2018/QH14 20/11/2018 Luật phòng chống tham nhũng
126/NQ-CP 29/11/2017 Nghị quyết về Chương trình hành động của chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
1009/QĐ-TTHK 30/12/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017 của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không
750/BC-TTHK 07/10/2016 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
660/BC-TTHK 15/09/2016 Báo cáo Kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2016
    Luật Khiếu nại (Luật số: 02/2011/QH13)
    Luật Tố cáo (luật số: 03/2011/QH13)
    Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng
85-BC/UBKT 21/07/2016 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
349/BC-TTHK 13/06/2016 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo; Phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016
215/QĐ-TTHK 25/04/2016 Quyết định kiện toàn Tiểu ban phòng chống tham nhũng của TT TBTTHK
128/TTHK 15/03/2016 Báo cáo phòng chống tham nhũng Quý 1 năm 2016
31/TBPCTN 18/01/2016 Ký cam kết PCTN năm 2016
11/QĐ-TTHK 13/01/2016 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016 của TT TBTTHK
1030/TTHK 14/12/2015 Báo cáo công tác PCTN năm 2015
762/BC-TTHK 19/10/2015 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện luật Phòng, chống tham nhũng
652/TTHK 14/09/2015 Báo cáo công tác PCTN và báo cáo TK, CLP 9 tháng đầu năm 2015
    Thống kê số liệu chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng quý II/2015
    Thống kê số liệu chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 16/12/2014 – 15/6/2015
    Thống kê số liệu chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2015
Luật số 55/2005/QH11 29/11/2005 Luật phòng, chống tham nhũng của nước CHXHCNVN
Luật số 27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
192-QĐ-TTHK 19/03/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 của Trung tâm TBTTHK
191-TBPCTN 19/03/2015 Ký bản cam kết PCTN năm 2015
894-TTHK-TBPCTN 12/12/2014 Báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015
809-BCTTHK-TBPCTN 18/11/2014 Báo cáo về việc kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
713/BC-TTHK-TBPCTN 14/10/2014 Báo cáo về việc kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng
590-TTHK-TBPCTN 03/09/2014 Báo cáo kết qủa rà soát, sửa đổi,bổ sung Các văn bản quản lý nội bộ của đơn vị
502-BC-TTHK-TBPCTN 31/7/2014 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

 

15/06/2014

Kết quả chủ yếu về công tác phòng, chống tham nhũng từ ngày 16/12/2013 đến ngày 15/6/2014

239/TB PCTN

23/04/2014

Ký bản cam kết phòng, chống tham nhũng

2041/QĐ - QLB

23/04/2014

Quyết định về việc phê duyệt quyết toán thu chi tài chính năm 2013 của Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

109/TTHK

25/02/2014

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014

107/QĐ-TTHK

25/02/2014

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban phòng, chống tham nhũng Trung tâm TBTTHK

07/QĐ-TTHK

06/01/2014

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban phòng, chống tham nhũng của Trung tâm TBTTHK

457/TTHK

05/09/2013

Báo cáo phòng chống tham nhũng quý III/2013

35

861/QĐ-TTg

11/7/2019

Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

34

Luậtsố36/2018/QH14

20/11/2018

Luật phòng chống tham nhũng

33

126/NQ-CP

29/11/2017

Nghị quyết về Chương trình hành động của chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020