Tài liệu

Một số tài liệu tham khảo khác liên quan đến lĩnh vực Thông báo tin tức hàng không.
Tài liệu

Ghi chú

Tài liệu HDKT Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

(Guidance Manual For Aeronautical Information Services in the Asia/Pacific Region)

Phiên bản tiếng Anh

Danh mục đường bay ATS – Khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

(Asia/Pacific Region ATS Route Catalogue)

Phiên bản tiếng Anh

Hướng dẫn phát triển chương trình huấn luyện nhân viên AIS

(AIS traning development guidelines)

Phiên bản tiếng Anh

(Roadmap from AIS to AIM-ICAO)
Phiên bản tiếng Anh
(Operating Procedures for AIS Dynamic Data - OPADD)
Phiên bản tiếng Anh

Tài liệu

Ghi chú

Tài liệu HDKT Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

(Guidance Manual For Aeronautical Information Services in the Asia/Pacific Region)

Phiên bản tiếng Anh

Danh mục đường bay ATS – Khu vực Châu Á/Thái Bình Dương

(Asia/Pacific Region ATS Route Catalogue)

Phiên bản tiếng Anh

Hướng dẫn phát triển chương trình huấn luyện nhân viên AIS

(AIS traning development guidelines)

Phiên bản tiếng Anh

Lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM)

(Roadmap from AIS to AIM-ICAO)

Phiên bản tiếng Anh

Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE

Lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM)

(Roadmap from AIS to AIM-ICAO)

Phiên bản tiếng Anh