Banner
Banner
Banner
Banner

Tài liệu Việt Nam

 

Các tài liệu của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực Thông báo tin tức hàng không hiện còn hiệu lực.


Luật

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

66/2006/QH11

61/2014/QH13

 

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam

29/06/2006

 

21/11/2014

 

Thông tư

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

28/2010/TT-BGTVT

Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

13/09/2010

42/2011/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không 01/6/2011
46/2013/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không  25/11/2013
53/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ 24/9/2015
06a/VBHN-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ  5/10/2015
09/VBHN-BGTVT Thông tư ban hành bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
26/4/2017
17/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
30/6/2016
19/2017/TT-BGTVT Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay
 6/6/2017
10/2018/TT-GVTVT

Thông tư quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không

14/3/2018

 

Nghị định

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

147/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng 30/10/2013

03/2009/NĐ-CP

Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ

09/01/2009

102/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay  20/10/2015

125/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay

04/12/2015

 

Quyết định

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

2606/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ GTVT

7/09/2017