Hệ thống QLCL

Tài liệu Việt Nam

Thứ tư, 07 Tháng 2 2024 08:15

 

1. Sổ tay chất lượng

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

1559/QĐ-TTHK

Sổ tay chất lượng

14/12/2023

 

2. Chính sách chất lượng

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

211/QĐ-TTHK

Chính sách chất lượng

10/03/2020

3. Mục tiêu chất lượng

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

01/ISO

Mục tiêu chất lượng

10/02/2023

4. Các Quy trình

STT 

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

1

2617/QĐ-QLB

Quy trình nhận dạng mối nguy hiểm và giảm thiểu rủi ro của TCT QLBVN

06/05/2018

2

3444/QĐ-QLB

Quy trình thiết lập và triển khai MTCL của TCT QLBVN

29/06/2022

3

2226/QĐ-QLB

Quy trình quản lý sự thay đổi của TCT QLBVN

17/6/2016

4

03/QĐ-ISO

Quy trình xử lý thông tin phản hồi khách hàng

24/04/2020

5

08/QĐ-ISO

Quy trình kiểm soát dữ liệu báo cáo an toàn, chất lượng

26/05/2021

6

09/QĐ-ISO

Quy trình kiểm tra an toàn, đánh giá chất lượng nội bộ.

26/05/2021

7

02/QĐ-ISO

Quy trình xem xét của lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng

23/03/2020

8

05/QĐ-ISO

Quy trình kiểm soát tài liệu

19/02/2021

9

927/QĐ-TTHK

Quy trình kiểm soát hồ sơ.

25/9/2018

10

04/QĐ-ISO

Quy trình hoàn thiện sản phẩm thông báo tin tức hàng không (AIC, AIP SUP, AIP AMDT)

12/06/2023

11

04/QĐ-ISO

Quy trình quản lý ấn phẩm

08/05/2020

12

14/QĐ-ISO

Quy trình phối hợp xử lý sự cố kỹ thuật;

17/6/2021

13

04/QĐ-ISO

Quy trình bảo dưỡng hệ thống thiết bị kỹ thuật.

31/01/2024

14

16/QĐ-ISO

Quy trình thiết kế phương thức bay hàng không dân dụng

01/12/2023

15

01/QĐ-ISO

Quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu tĩnh hàng không

02/01/2024

16

 

Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu hàng không hệ thống AIM

Thiếu-cập nhật

17

19/QĐ-ISO

Quy trình soạn và cấp bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) của Trung tâm ARO/AIS Nội Bài

15/12/2023

18

21/QĐ-ISO

Quy trình soạn và cấp bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) của Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất

22/12/2023

19

22/QĐ-ISO

Quy trình soạn và cấp bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) của Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng

26/12/2023

20

21/QĐ-ISO

Quy trình soạn và cấp bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) của Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh

21/12/2023

21

11/QĐ-ISO

Quy trình cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các cảng HKQT Nội Bài

19/11/2020

22

21/QĐ-ISO

Quy trình cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các cảng HKQT Tân Sơn Nhất

26/01/2021

23

13/QĐ-ISO

Quy trình cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các cảng HKQT Đà Nẵng

24/12/2020

24

12/QĐ-ISO

Quy trình cung cấp dịch vụ thủ tục bay tại các cảng HKQT Cam Ranh.

04/12/2020

25

05/QĐ-ISO

Quy trình biên soạn sơ đồ/bản đồ hàng không

12/06/2023

26

21/QĐ-ISO

Quy trình phát hành NOTAM/SNOTAM

20/12/2021

27

22/QĐ-ISO

Quy trình nhận NOTAM/SNOWTAM quốc tế;

20/12/2021

28

1108/QĐ-TTHK

Hướng dẫn chuẩn hóa mục E

22/10/2019

29

13/QĐ-ISO

Hướng dẫn soạn và cung cấp PIB trên hệ thống AIM

13/09/2023

30

14/QĐ-ISO

Hướng dẫn cài nạp dữ liệu trên ứng dụng avicentre hệ thống aim giữa các trung tâm aro/ais và tổ quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống aim

13/09/2023

31

514/QĐ-TTHK

Danh mục rủi ro của Trung tâm TBTTHK.

06/09/2021

32

 

 

 

33

 

 

 

5. Tài liệu hỗ trợ

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

 

Sẽ cập nhật sau