Documentation

 

1. Sổ tay chất lượng

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH 

1559/QĐ-TTHK

AIS Quality Manual

14/12/2023

 

2. Chính sách chất lượng

SỐ HIỆU 

TRÍCH YẾU NỘI DUNG 

NGÀY BAN HÀNH

211/QĐ-TTHK

Quality Policy

10/03/2020

 

3. Mục tiêu chất lượng

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

 

Quality Objectives

Chưa ban hành 2024

 

4. Các Quy trình

STT

SỐ HIỆU

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

2617/QĐ-QLB

Procedure for hazard identification and risk mitigation

06/05/2018

2

 2226/QĐ-QLB

Procedure for change managerment

17/6/2016

3

514/QĐ-TTHK

List of risks

06/09/2021

4

03/QĐ-ISO

Procedure for handling customer feedback

24/04/2020

5

08/QĐ-ISO

Procedure for non-confirmity and corrective action

26/05/2021

6

09/QĐ-ISO

Procedure for safety monitoring and internal auditing

26/05/2021

7

02/QĐ-ISO

Procedure for management review

23/03/2020

8

 
05/QĐ-ISO

Procedure for control of documentation

19/02/2021

9

 927/QĐ-TTHK 

Procedure for control of record

25/9/2018 

10

04/QĐ-ISO

Procedure for compilation of AIP publication

12/06/2023

11

04/QĐ-ISO

Procedure for publication management

08/05/2020

12

14/QĐ-ISO

Procedure for handling technical incidents

17/6/2021

13

15/QĐ-ISO

Procedure for maintenance of technical equipment

26/9/2023 

14

16/QĐ-ISO

Procedure for flight procedure design

01/12/2023

15

01/QĐ-ISO

Procedure for aeronautical static database maintenance

02/01/2024

16

 

Procedure for coordination and database maintenance - AIM System

Thiếu-cập nhật

17

19/QĐ-ISO

Procedure for provision of PIB at Noi Bai International Airport

15/12/2023

18

21/QĐ-ISO

Procedure for provision of PIB at Tan Son Nhat International Airport

22/12/2023

19

22/QĐ-ISO

Procedure for provision of PIB at Da Nang International Airport

26/12/2023

20

21/QĐ-ISO

Procedure for provision of PIB at Cam Ranh International Airport

21/12/2023

21

11/QĐ-ISO

Procedure for Provision of Air Traffic Reporting Office Service at Noi Bai International Airport

19/11/2020

22

21/QĐ-ISO

Procedure for Provision of Air Traffic Reporting Office Service at Tan Son Nhat International Airport

26/01/2021

23

13/QĐ-ISO

Procedure for Provision of Air Traffic Reporting Office Service at Đa Nang International Airport

24/12/2020

24

12/QĐ-ISO

Procedure for Provision of Air Traffic Reporting Office Service at Cam Ranh International Airport

04/12/2020

25

05/QĐ-ISO

Procedure for compilation of Aeronautical Map/Chart

Chưa cập nhật

26

21/QĐ-ISO

Procedure for issuance of NOTAM

Chờ ban hành mới

27

22/QĐ-ISO

Procedure for receipt of NOTAM

Chờ ban hành mới

28

1108/QĐ-TTHK

Guideline for Item E

22/10/2019

29

13/QĐ-ISO

Hướng dẫn soạn và cung cấp PIB trên hệ thống AIM

13/09/2023

30

14/QĐ-ISO

Hướng dẫn cài nạp dữ liệu trên ứng dụng avicentre hệ thống aim giữa các trung tâm aroais và tổ quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống AIM

13/09/2023

31

514/QĐ-TTHK

Danh mục rủi ro của Trung tâm TBTTHK.

06/09/2021

32

 


 

33