Introduction Of QMS

  

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (Trung tâm TBTTHK) cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao, ổn định. Để đạt được điều này, chúng tôi đã thiết lập và triển khai Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống này bao gồm:

• Chính sách chất lượng: Ban lãnh đạo Trung tâm TBTTHK ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2020, tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông báo tin tức hàng không kịp thời, chính xác và đầy đủ, cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn ICAO, luật pháp và quy định của Việt Nam.
• Mục tiêu chất lượng: Tập trung vào việc cải tiến liên tục và áp dụng có hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Nâng cao sự hài lòng của khách hàng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện và tuân thủ các quy định để đảm bảo chất lượng dữ liệu.
• Quy trình được tiêu chuẩn hóa: Trung tâm TBTTHK đã triển khai và kiểm soát các quy trình cần thiết để đáp ứng các yêu cầu cung cấp sản phẩm và dịch vụ, bao gồm tiếp nhận, thu thập, biên soạn, định dạng, phát hành/lưu trữ và phân phối dữ liệu và tin tức hàng không .
Chứng nhận và phạm vi:
• Chứng nhận lần đầu: Công ty TNHH DAS Việt Nam đã cấp chứng chỉ vào tháng 1 năm 2016 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, bao gồm cung cấp dịch vụ thông báo tin tức hàng không và thiết kế phương thức bay.
• Mở rộng và tái chứng nhận: Sau khi sáp nhập các đơn vị ARO/AIS tại một số sân bay vào năm 2017, Trung tâm TBTTHK đã chuyển đổi thành công và được cấp tái chứng nhận cho phạm vi rộng hơn của ISO 9001:2015 vào tháng 2 năm 2018. Bao gồm:
o Dịch vụ thông báo tin tức hàng không
o ARO (Thủ tục bay)
o Thiết kế phương thức bay
• Chứng nhận hiện tại: Trung tâm TBTTHK duy trì HTQLCL thông qua việc đánh giá giám sát hàng năm và đánh giá tái chứng nhận ba năm một lần. Chứng chỉ gần đây nhất được cấp vào ngày 12 tháng 1 năm 2022, sau khi Tổ chức Chứng nhận BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh) đánh giá thành công.
Địa điểm áp dụng:
• Trụ sở chính bao gồm 5 đơn vị chuyên môn:
o Phòng AIP
o Phòng NOTAM quốc tế (NOF)
o Phòng Bản đồ - Phương thức bay
o Phòng Bảo đảm kỹ thuật
o Trung tâm Cơ sở dữ liệu hàng không
Địa chỉ: Số 200/5 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
• Trung tâm ARO/AIS Nội Bài:
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà ga Quốc tế T2, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
• Trung tâm ARO/AIS Đà Nẵng:
Địa chỉ: Tầng 2, Nhà ga Nội địa, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
• Trung tâm ARO/AIS Cam Ranh:
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà ga Nội địa, Sân bay quốc tế Cam Ranh, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
• Trung tâm ARO/AIS Tân Sơn Nhất:
Địa chỉ: Tầng 2, Ga đến Nội địa T1, Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tính hữu ích của HTQLCL tại Trung tâm TBTTHK:
• Đảm bảo chất lượng, chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, tin tức hàng không trong toàn bộ chuỗi dữ liệu.
• Đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác, độ phân giải, tính toàn vẹn, khả năng truy xuất nguồn gốc, tính kịp thời, đầy đủ và định dạng của dữ liệu.
• Chuẩn hóa các quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả khai thác.
• Thúc đẩy sự cải tiến liên tục và sự hài lòng của khách hàng.
Trung tâm TBTTHK luôn cam kết liên tục cải tiến và nâng cao trong mọi khía cạnh hoạt động. Thúc đẩy phát triển HTQLCL đóng vai trò nền tảng để đạt được những mục tiêu này và sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thông báo tin tức hàng không đạt chất lượng cao nhất.

 

 

 

 

Introduction to VNAIC's Quality Management System (QMS)

Vietnam Aeronautical Information Centre (VNAIC) is committed to delivering consistently high-quality products and services. To achieve this, we have established and implemented a QMS that complies with ISO 9001:2015 standards. This system encompasses:

 • Quality Policy: Defined by our leadership on March 10, 2020, it emphasizes providing timely, accurate, and complete aeronautical information services and adhering to ICAO standards, Vietnamese laws, and regulations.
 • Quality Objectives: Focused on continuous improvement, customer satisfaction, employee training, and data quality compliance.
 • Standardized Procedures: VNAIC has implemented and controls the procedures necessary to meet the requirements for the provision products and services for all functions, including receiving, collating or assembling, editing, formatting, publishing/storing, and distributing aeronautical data/information.

Certification and Scope:

 • Initial Certification: Obtained in January 2016 from DAS Vietnam Co., Ltd., covering aeronautical information services and flight procedure design (ISO 9001:2008 standards).
 • Expansion and Re-certification: Following the merger with ARO/AIS units at major airports in 2017, VNAIC successfully transitioned to and obtained re-certification for the broader scope of ISO 9001:2015 in February 2018. This includes:
  • Aeronautical Information Services
  • ARO (Air Traffic Services Reporting Office)
  • Flight Procedure Design
 • Current Certification: VNAIC maintains its QMS through annual monitoring and triennial re-certification. The most recent certificate was issued on January 12, 2022, after successful assessments by the BSI Certification Organization (British Standards Institute).

Application Locations:

 • The headquarters has 5 professional divisions, including:
  • AIP Division
  • International NOTAM office (NOF)
  • MAP and Flight Procedure Division
  • Division of Technical Operation
  • Aeronautical Database Center

Address: No 200/5 Nguyen Son Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi City, Viet Nam

 • Noi Bai ARO/AIS Centre :

Address: 1st floor, International Terminal T2, Noi Bai International Airport, Hanoi City, Viet Nam.

 • Da Nang ARO/AIS Centre:

Address: 2nd floor, Domestic Terminal, Da Nang International Airport, Da Nang City, Viet Nam.

 • Cam Ranh ARO/AIS Centre:

Address: 1st floor,  Domestic Terminal, Cam Ranh International Airport, Cam Ranh City, Khanh Hoa Province, Viet Nam.

 • Tan Son Nhat ARO/AIS Centre:

Address: 2nd floor, Domestic Arrival Terminal, Tan Son Nhat International Airport, Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Benefits of VNAIC's QMS:

 • Ensures high-quality, accurate, and reliable aviation data and information throughout the data chain.
 • Meets demanding requirements for data accuracy, resolution, integrity, traceability, timeliness, completeness, and format.
 • Streamlines work processes and enhances operational efficiency.
 • Fosters continuous improvement and customer satisfaction.

VNAIC remains committed to continuous improvement and excellence in all aspects of our operations. Our robust QMS serves as the foundation for achieving these goals and providing our customers with the highest quality aeronautical information services available.