Trung tâm TBTTHK: Thành lập Tiểu ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Trung tâm TBTTHK: Thành lập Tiểu ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

 

Ngày 16/3/2020, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTHK về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm (sau đây gọi tắt là Tiểu ban Chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng tiểu ban Chỉ đạo là ông Nguyễn Mạnh Kiên - Giám đốc và các thành viên là các Phó Giám đốc và trưởng các đơn vị trực thuộc.

Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Tiểu Ban Chỉ đạo bao gồm:

  1. Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Thông báo tin tức hàng không theo chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.
  2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung tâm xây dựng phương án ứng phó với từng cấp độ lây lan của dịch Covid - 19; tổ chức thẩm định các phương án ứng phó và trình Giám đốc ký báo cáo Tổng công ty.
  3. Tổ chức diễn tập kịch bản ứng phó nếu cần thiết; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.
  4. Chỉ đạo công tác tuyên truyền về tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh gây ra; thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch và các ảnh hưởng của dịch bệnh đến hoạt động của Trung tâm để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm.
  5. Tiểu ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ.
  6. Các thành viên Tiểu ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tiểu ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi Việt Nam công bố hết dịch.

 Cơ quan thường trực của Tiểu ban Chỉ đạo là Văn phòng, có trách nhiệm triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ và kết luận của Tiểu ban Chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của các cơ quan liên quan; tổng hợp tình hình diễn biến dịch bệnh và các ảnh hưởng đến hoạt động của Trung tâm để thường xuyên báo cáo Tiểu ban Chỉ đạo.

89650424_233579951020423_5370395770837008384_n 720 x 4801.jpg

Tin bài: Ban biên tập VNAIC