Ông Nguyễn Mạnh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-QLB ngày 28/5/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty, kể từ ngày 01/06/2019, ông Nguyễn Mạnh Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

nh_trao_Q_sp_Kin

Ông Nguyễn Mạnh Kiên sinh năm 1970. Trước khi trở thành Giám đốc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, ông giữ chức vụ Trưởng ban Không lưu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Ban biên tập