Giới thiệu phòng nghiệp vụ

Phòng Nghiệp vụ được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-HĐTV ngày 20/4/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quảnlý bay Việt Nam về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ thuộc Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK);

Phòng Nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong việc quản lý, tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện hoạt động liên quan đến chuyên môn TBTTHK, thủ tục bay, sơ đồ, bản đồ, dữ liệu hàng không, phương thức bay và bảo đảm kỹ thuật phục vụ chuyên môn.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Nghiệp vụ gồm: Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng và các bộ phận:

         - Chuyên môn;

        - Nghiên cứu, phát triển.

Tuy nhiên do mới thành lập nên hiện tại tổng số cán bộ và nhân viên của phòng (tính đến hết 30/10/2018) là 06 người do Bà Lê Thị Phượng làm Trưởng phòng.

 

  Ban biên tập