Giai đoạn cuối cùng trong lộ trình chuyển đổi từ Dịch vụ Thông báo tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM) là Giai đoạn 3 - Quản lý tin tức

Giai đoạn 3 của lộ trình chuyển đổi gồm 8 chương trình.

P-09: Trao đổi dữ liệu hàng không (Aeronautical data exchange)

Việc trao đổi tin tức, dữ liệu hàng không dạng số đòi hỏi phải có một mô hình trao đổi tin tức hàng không (Aeronautical Information Exchange Model- AIXM) tiêu chuẩn. Chỉ khi có cơ sở dữ liệu tập trung dựa trên AIXM, các hệ thống mới có thể chia sẻ và sử dụng được dữ liệu của nhau.

P-10: Các mạng thông tin liên lạc (Communication networks)

Nhiều dữ liệu hơn sẽ được trao đổi và các dữ liệu hiện tại sẽ được trao đổi trong một hình thức yêu cầu băng thông rộng hơn. Do đó, các mạng thông tin liên lạc cần chuyển đổi sang mạng lưới dựa trên giao thức Internet (IP) để đáp ứng nhu cầu này.

26_9_AIS_3

Các mạng thông tin liên lạc trong tương lai

P-12: Thuyết trình/tư vấn tin tức hàng không (Aeronautical information briefing)

Hiện tại, để thực hiện chuyến bay, phần lớn tổ lái hoặc đại diện hãng hàng không Nhận Bản thông báo tin tức trước chuyến bay (PIB) và các tin tức khác tại các cơ sở Thủ tục bay/Thông báo tin tức hàng không tại Cảng Hàng không, sân bay.

Tuy nhiên, trong tương lai ứng dụng thuyết trình/tư vấn tin tức hàng không tích hợp (Integrated briefing) sẽ được sử dụng. Ứng dụng này không chỉ cung cấp tin tức, dữ liệu AIS mà còn tích hợp các tin tức, dữ liệu liên quan đến dịch vụ Không lưu (ATS), dịch vụ Khí tượng (AIS) hoặc các tin tức về luồng không lưu (ATFM). Ứng dụng này giúp tiết kiệm thời gian cũng như đảm bảo cung cấp các tin tức, dữ liệu theo nhu cầu của tổ lái.

P-16: Huấn luyện (Training)

Khi chuyển đổi sang AIM, một nhân viên cần được đào tạo theo mô hình KSA: K - Knowledge (Kiến thức), S -  Skill (Kỹ năng), A -  Attitude (Thái độ).

Ngoài ra, nhân sự AIS sẽ cần được đào tạo chuyên sâu trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: An toàn của tin tức hàng không; Nền tảng pháp lý: Hệ thống văn bản tài liệu quy định về AIS của ICAO; những thay đổi gần đây của Phụ ước 15, Tài liệu 8126; Các chức năng của AIS/AIM: Quản lý dữ liệu tĩnh; Quản lý dữ liệu NOTAM; các hệ thống tạo eAIP, Sơ đồ hàng không; Chức năng ARO; Quá trình dữ liệu và dữ liệu hàng không: Dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử (eTOD), dữ liệu WGS-84, dữ liệu lập sơ đồ/bản đồ sân bay (AMDB), liên kết dữ liệu AIS/MET, các hệ thống quản lý chất lượng; Nguyên tắc cơ bản của hệ thống tự động: Quản lý dữ liệu dạng số, chuỗi dữ liệu CHAIN, AICM/AIXM, eAIP và NOTAM số, CSDL hàng không tích hợp; Sự phát triển trong tương lai: AIXM trong tương lai,  Quản lý tin tức thông qua hệ thống mở rộng (SWIM).

P-18: Thỏa thuận với người khởi tạo dữ liệu (Agreements with data originatiors)

Để có được dữ liệu chất lượng cao thì nguồn cung cấp dữ liệu tốt là vô cùng cần thiết.

Do đó, để đảm bảo chất lượng dữ liệu, các cơ sở AIS cần thực hiện ký các văn bản thỏa hiệp thư (Service level agreements - SLAs) với người khởi tạo dữ liệu, các quốc gia lân cận, nhà cung cấp dịch vụ tin tức hoặc các cơ quan/đơn vị khác.

Hiện nay Trung tâm Thông báo tin tức hàng không đã tham gia ký kết văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức hàng không với một số cơ quan, đơn vị cung cấp dữ liệu như Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP, Jeppensen...

P-19: Khả năng tích hợp với các sản phẩm Khí tượng (Interoperability with meteorological products)

Để cung cấp tin tức, dữ liệu đầy đủ cho tổ lái, tin tức/dữ liệu hàng không cần có khả năng tích hợp với tin tức/dữ liệu Khí tượng (dựa trên các mô hình trao đổi dữ liệu khí tượng IWXXM tiêu chuẩn).

P-20: Sơ đồ hàng không điện tử (Electronic aeronautical charts)

Sơ đồ hàng không điện tử, dựa trên dữ liệu dạng số và sử dụng hệ thống tin tức địa lý sẽ được sử dụng và dần thay thế sơ đồ dạng bản giấy để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng cũng như sự phát triển, thay đổi công nghệ sử dụng trên tàu bay.

P-21: NOTAM số (Digital NOTAM)

Hiện tại NOTAM được định nghĩa là một thông báo bằng phương tiện viễn thông về thông tin liên quan đến việc lắp đặt, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, các dịch vụ, phương thức khai thác hoặc sự nguy hiểm mà tổ lái và những người có liên quan đến hoạt động bay cần phải nhận biết kịp thời để xử lý.

26_9__AIS_2

NOTAM hiện tại

Trong tương lai, NOTAM số được định nghĩa như là một bộ dữ liệu chứa tin tức của NOTAM trong một định dạng một hệ thống máy tính có thể hiểu đầy đủ để cập nhật chính xác cho tất cả các bên liên quan.

Việc chuyển sang NOTAM số sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người khai thác như chất lượng dữ liệu được cải thiện do dữ liệu dạng số rõ ràng, chính xác hơn dạng điện văn, dữ liệu được hiện thị tự động, trực quan; bản PIB cũng sẽ được cải thiện tập trung cảnh báo các tình huống nâng cao sự an toàn cho người lái.

Nguồn: vatm.vn