Ngày 15 tháng 5 năm 2015: 62 năm Ngày truyền thống của Dịch vụ Tin tức hàng không thế giới (AIS day) (15/5/1953 – 15/5/2015)

Cách đây 62 năm, vào ngày 15 tháng 5 năm 1953, lần đầu tiên các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành đối với Dịch vụ Tin tức hàng không (AIS) đã được Hội đồng ICAO phê chuẩn theo Điều 37 - Công ước Hàng không Dân dụng Quốc tế (Công ước Chi-ca-gô 1944) và được ấn định là Phụ ước 15 của Công ước.

 

Cc_n_phm_thng_bo_tin_tc_hng_khng

Các ấn phẩm thông báo tin tức hàng không

Đây là một dấu mốc quan trọng vì trước khi Phụ ước 15 ra đời, các quy định đối với AIS đã bị thay đổi liên tục.

Vào tháng 1 năm 1947, các yêu cầu đầu tiên do Ủy ban Không vận triển khai là kết quả của các khuyến cáo trong các cuộc họp khu vực và được Hội đồng ban hành dưới dạng các Phương thức khai thác Điện văn thông báo hàng không quốc tế (PANS-NOTAM, PICAO – Tài liệu 2713).

Vào năm 1949, Hội nghị đặc biệt về NOTAM đề nghị sửa đổi các phương thức khai thác này. Sau đó, chúng được ban hành dưới dạng các Phương thức khai thác các Dịch vụ Không vận (PANS-AIS, Tài liệu 7106) và được áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 1951.

Vào năm 1952, PANS-AIS đã được xem xét trong phiên họp đầu tiên của Ban Tin tức hàng không. Ban này đã đề nghị áp dụng các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành. Sau khi tất cả các nước thành viên thống nhất, Ủy ban Không vận xem xét các khuyến cáo này và Hội đồng ICAO thông qua bộ các Tiêu chuẩn và Khuyến cáo thực hành đầu tiên từ ngày 15 tháng 5 năm 1953.

Đây chính là lý do quan trọng để nhiều Quốc gia đã lựa chọn ngày 15 tháng 5 hàng năm là Ngày AIS.

Ban biên tập