Giới thiệu Văn phòng

Văn phòng Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-HĐTV ngày 23/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở tách từ Phòng Hành chính - Kế hoạch thuộc Trung tâm.

23157284_1713573895322274_7481354276161992803_o

Ngày 01/4/2015, Giám đốc Trung tâm đã ra Quyết định số 222/QĐ-TTHK về việc thành lập Văn phòng, Phòng Kế hoạch và phân công điều động nhân sự; Quyết định số 224/QĐ-TTHK về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng.

Văn phòng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ về công tác tổng hợp, đối ngoại, tuyên truyền, Đảng, đoàn thể, hành chính văn phòng, vật tư, kho, doanh trại của Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng và các tổ thực hiện chuyên môn: Tổ Tổng hợp - Đối ngoại; Tổ Đảng - Đoàn thể; Tổ Hành chính - Văn phòng; Tổ Vật tư, Kho, Doanh trại.

Tổng số cán bộ, nhân viên của Văn phòng là 20 người (tính đến ngày 17/5/2016).

Ban biên tập