Giới thiệu Phòng Kế hoạch

Phòng Kế hoạch Trung tâm Thông báo tin tức hàng không được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ-HĐTV ngày 23/3/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trên cơ sở tách từ Phòng Hành chính - Kế hoạch thuộc Trung tâm.

Ngày 01/4/2015, Giám đốc Trung tâm  đã ra Quyết định số 222/QĐ-TTHK về việc thành lập Văn phòng, Phòng Kế hoạch và phân công điều động nhân sự; Quyết định số 223/QĐ-TTHK về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch.

Phòng Kế hoạch là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác kế hoạch, đầu tư - xây dựng. Phòng cũng chịu trách nhiệm giúp lãnh đạo Trung tâm quản  lý và sử dụng có hiệu quả toàn bộ cơ sở vật chất, các trang thiết bị do Tổng công ty giao.

Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch gồm Trưởng phòng và các nhân viên. Tổng số cán bộ, nhân viên của Phòng Kế hoạch là 06 người (tính đến ngày 01/4/2015).
Ban biên tập