Đại hội Đảng: Nguyên tắc, hình thức bầu cử trong Đảng

Trong quá trình thực hiện Qui chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương, các tổ chức và đảng viên cần nắm vững về phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc và hình thức bầu cử để thực hiện cho đúng.

 

dai-hoi-chi-bo-ban-tai-chinh

- Ảnh: Đại hội Chi bộ Ban Tài chính - 

Đối tượng và phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc và hình thức bầu cử được qui định ở phần chung của Qui chế.

Theo Điều 1, đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế được áp dụng đối với việc bầu cử trong Đảng từ chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương. Việc bầu cử ở Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng do Đại hội quy định.Tổ chức Đảng giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được vận dụng theo Quy chế này.

Điều 2 qui định về nguyên tắc bầu cử xác định: Việc bầu cử trong Đảng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ; bình đẳng, trực tiếp, đa số quá bán. Kết quả bầu cử từ chi bộ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương phải được chuẩn y của cấp uỷ có thẩm quyền theo quy định.

Bầu cử trong Đảng có hai hình thức là bỏ phiếu kín và biểu quyết giơ tay, những trường hợp bắt buộc bỏ phiếu kín thì không được sử dụng hình thức biểu quyết giơ tay.

Điều 3 qui định về hình thức bầu cử áp dụng cho các trường hợp như sau:

1. Bỏ phiếu kín thực hiện trong các trường hợp:

  • Bầu ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ); bầu Ban Chấp hành Trung ương.
  • Bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp uỷ.
  • Bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư.
  • Bầu uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra.
  • Bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.
  • Lấy phiếu xin ý kiến về các ứng cử viên để đưa vào danh sách bầu cử.
  • Giới thiệu đảng viên ứng cử các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

2. Biểu quyết giơ tay (sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết) thực hiện trong các trường hợp:

  • Bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội, hội nghị (đoàn chủ tịch đại hội, đoàn thư ký, chủ tịch hội nghị, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu...).
  • Thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

Nguồn: vatm.vn