Tu chỉnh số 37 của Phụ ước 15: Thay đổi để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi AIS – AIM

Để thực hiện quá trình chuyển đổi toàn cầu từ cung cấp Dịch vụ tin tức hàng không (AIS) sang Quản lý tin tức hàng không (AIM), Phụ ước 15 “Dịch vụ tin tức hàng không” (Aeronautical Information Services) đã được tu chỉnh theo 02 giai đoạn.

Việc tu chỉnh Phụ ước 15 - giai đoạn 1 đã được thực hiện xong năm 2013 với sự ra đời của Tu chỉnh số 37.

Phu-uoc-15-Tu-chinh-37-1

Trong Tu chỉnh số 37, ngoài ba chương đầu tiên đã được cấu trúc lại, một số phần liên quan đến dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử, dữ liệu vẽ bản đồ sân bay, SNOWTAM hay mẫu AIP cũng được sửa đổi, bổ sung để kết hợp hoàn chỉnh hơn các quy định liên quan đến AIM (dự kiến thông qua trong giai đoạn 2 - Tu chỉnh số 38 vào năm 2016).

Chương 1: Tổng quát (General)

Để thống nhất với các Phụ ước khác, Tu chỉnh 37 sử dụng Chương 1 là chương giới thiệu, đổi tiêu đề thành Tổng quát (General).

Ngoài ra, một số phần trong các tu chỉnh trước đây như Định nghĩa (Definitions) - Chương 2; các tiêu chuẩn liên quan đến các hệ tham chiếu theo phương ngang, theo phương thẳng đứng và theo thời gian cũng như một số tiêu chuẩn khác - Chương 3 cũng được chuyển sang Chương 1.

Chương 2: Trách nhiệm và chức năng (Responsibilities and Functions)

Chương 2 được đổi tiêu đề thành "Trách nhiệm và chức năng" (Responsibilities and Functions) nhằm làm rõ trách nhiệm và chức năng của các Quốc gia và nhà cung cấp AIS. Những thay đổi chính bao gồm:

a. Thay đổi mô tả khu vực trách nhiệm AIS từ "... cung cấp liên quan đến lãnh thổ của mình mình, cũng như các khu vực ngoài vùng lãnh thổ do mình chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ Không lưu..." thành "... việc cung cấp các tin tức và dữ liệu hàng không trên lãnh thổ của mình và những khu vực trên vùng biển quốc tế mà quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ Không lưu...".

Sự thay đổi này để giảm chồng chéo khu vực chịu trách nhiệm cung cấp AIS đối với vùng lãnh thổ mà trách nhiệm cung cấp dịch vụ Không lưu trải dài sang một quốc gia khác.

b. Một yêu cầu mới được thêm vào chương này: "Mỗi quốc gia thành viên phải đảm bảo thiết lập các thỏa thuận chính thức giữa người khởi tạo dữ liệu hàng không, tin tức hàng không và người cung cấp dịch vụ tin tức hàng không liên quan để cung cấp kịp thời và đầy đủ các dữ liệu hàng không và tin tức hàng không".

Việc bổ sung yêu cầu mới này để các quốc gia đảm bảo cơ sở AIS nhận được dữ liệu và tin tức kịp thời và đầy đủ từ người khởi tạo để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương 3: Quản lý tin tức hàng không (Aeronautical Information Management)

Tiêu đề Chương 3 được đặt lại là "Quản lý tin tức hàng không" để phản ánh sự chuyển đổi về mục tiêu và quá trình từ AIS truyền thống sang AIM. Chương này phác thảo các quá trình có thể áp dụng đối với AIM và trong tương lai sẽ cung cấp một vị trí thích hợp cho các quy định liên quan đến AIM.

Các nội dung có thể áp dụng từ Chương 3 gốc liên quan đến trách nhiệm và chức năng đã được chuyển sang Chương 2. Các nội dung còn lại được di chuyển và sửa đổi để sắp xếp một cách chính xác và để xác định yêu cầu thực hiện quản lý tin tức hàng không cùng với hệ thống quản lý chất lượng và các tiêu chuẩn về yếu tố con người.

Những thay đổi chính trong Chương 3 liên quan đến:

1. Phân biệt "dữ liệu" "tin tức"

Việc sử dụng thuật ngữ “tin tức/dữ liệu hàng không” (aeronautical information/data) đã được thay thế trong Phụ ước bằng các thuật ngữ dữ liệu hàng không và tin tức hàng không” (aeronautical data and aeronautical information) để thể hiện rõ sự khác biệt giữa “dữ liệu” và “tin tức” và tạo tiền đề phát triển các quy định cụ thể đối với dữ liệu hoặc tin tức hoặc cả hai khi cần.

2. Phân loại và các cấp độ của Mức toàn vẹn dữ liệu

Việc phân loại và các cấp độ của Mức toàn vẹn (Integrity) dữ liệu được liệt kê trong Các yêu cầu về chất lượng dữ liệu hàng không trước đây được kết hợp với các giá trị số cụ thể 10-3, 10-5 và 10-8. Các giá trị số có liên quan đến các cấp độ mục tiêu của việc giảm xác suất lỗi truyền tin tức nhưng những giá trị này cũng gây ra một số vấn đề.

Đối với các quốc gia áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (Quality Management System - QMS), việc thể hiện Mức toàn vẹn bằng một giá trị số đã khiến công tác xây dựng cơ chế tuân thủ trở nên phức tạp hơn. Trong khi đó, mục đích phân loại Mức toàn vẹn có thể đạt được thông qua các mô tả định tính của 03 cấp độ (thông thường, cần thiết, trọng yếu) và việc phát triển các quy định liên quan đến xử lý dữ liệu được đưa vào thực tiễn quản lý chất lượng. Vì vậy, việc phân loại Mức toàn vẹn bằng giá trị số đã được hủy bỏ, định nghĩa và tiêu chuẩn liên quan đến Mức toàn vẹn cũng được sửa đổi.

3. Áp dụng tự động hóa

Phần áp dụng tự động hóa được sửa đổi từ “khuyến cáo” (recommendation) thành “tiêu chuẩn” (standard) để các quốc gia triển khai áp dụng tự động hóa trong cung cấp dịch vụ. Phần này cũng bao gồm các khuyến cáo liên quan đến mô hình trao đổi dữ liệu (AIXM), sử dụng các và tin tức hàng không có khả năng tương thích trên toàn cầu.

Phu-uoc-15-Tu-chinh-37-2

Mô hình cơ sở dữ liệu tích hợp của các Hệ thống AIS tự động

4. Khu vực cấm, khu vực hạn chế và khu vực nguy hiểm

Kể từ năm 1957, Phụ ước15 đã có quy định liên quan đến khu vực cấm, khu vực hạn chế và khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, các quy định này có thể áp dụng trong việc quản lý vùng trời. Do đó, đến Tu chỉnh số 37, các quy định này đã được hủy bỏ khỏi Phụ ước 15 và chuyển sang Phụ ước 11: Dịch vụ Không lưu (Air Traffic Services).

Những thay đổi khác trong Tu chỉnh số 37

1. Dữ liệu địa hình và chướng ngại vật điện tử

Các quy định về dữ liệu địa hình và dữ liệu chướng ngại vật điện tử (Electronic Terrain And Obstacle Data - eTOD) trong Tu chỉnh 36 có một số điểm không nhất quán giữa Chương 10 và Phụ lục 8 trong Phụ ước 15. Do đó, trong Tu chỉnh số 37 một số thay đổi nhỏ đã được thực hiện để các quy định này rõ ràng và chính xác hơn. Ngoài ra, yêu cầu thu thập dữ liệu áp dụng từ ngày 12 tháng 11 năm 2015 đã được tách ra thành hai đoạn: một đoạn cho dữ liệu chướng ngại vật điện tử, một đoạn cho dữ liệu địa hình điện tử.

2. Dữ liệu vẽ bản đồ sân bay

Chương mới - Chương 11: Dữ liệu vẽ bản đồ sân bay (Aerodrome Mapping Data - AMD) đã được thêm vào Phụ ước 15 trong Tu chỉnh số 37. Mục đích sử dụng chính của dữ liệu này là để hỗ trợ bản đồ điện tử mà các hệ thống trên tàu bay và quản lý không lưu (ATM) đều sử dụng. Chương này nêu các yêu cầu đối với việc cung cấp AMD, các tiêu chí sản phẩm, cấu trúc và nội dung dữ liệu của cơ sở dữ liệu vẽ bản đồ sân bay. Các quy định bổ sung của AMD được nêu trong Phụ ước 14: Sân bay (Aerodromes).

3. SNOWTAM

Trong Tu chỉnh số 37, mẫu SNOWTAM được điều chỉnh với việc thêm mục B được lặp lại khi thông báo về một hoặc nhiều đường cất hạ cánh và thay đổi trong mẫu báo cáo ở mục H (ma sát bề mặt dự tính).

4. Mẫu AIP

Một số điểm không thống nhất giữa mẫu AIP trong Phụ ước 15 và trong Tài liệu 8126 (Chương 5 và mẫu AIP); giữa các phương pháp tiếp cận để đưa tin tức vào Tập thông báo tin tức hàng không (AIP) đã được điều chỉnh trong Tu chỉnh số 37.

Có hiệu lực từ ngày 15/7/2013 và áp dụng từ ngày 14/11/2013, Tu chỉnh số 37 của Phụ ước 15 không chỉ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành khi chuyển đổi AIS –AIM mà còn phù hợp với các yêu cầu của hệ thống ATM toàn cầu cũng như các hệ thống hiện đại trên tàu bay.

Ban Biên tập