Lãnh đạo Trung tâm

 

 

 

 


 

 

GD KIEN (400 x 264)

Giám đốc

NGUYỄN MẠNH KIÊN


   

PGD NAM (280 x 283)

 

 

PGD VAN (400 x 289)

       PGD THAI (400 x 293)         

 

Phó Giám đốc

NGUYỄN ĐẮC NAM

 

Phó Giám đốc

NGÔ THỊ THÙY VÂN

                                        Phó Giám đốc

                                       PHẠM VIỆT THÁI