Giới thiệu chung về Phòng Bảo đảm kỹ thuật

Phòng Bảo đảm Kỹ thuật được thành lập theo Quyết định số 48/QĐ-HĐTV ngày 22/09/2010 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Thông báo tin tức hàng không (TBTTHK).

Phòng Bảo đảm Kỹ thuật là cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, bảo dưỡng Hệ thống thông báo tin tức hàng không tự động và các trang bị kỹ thuật khác của Trung tâm.

bdkt_1426_x_1069

Nhiệm vụ chính của phòng là bảo đảm và duy trì hoạt động của hệ thống thông báo tin tức Hàng không đồng thời tổ chức quản lý, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật của Trung tâm; đề xuất xây dựng các kế hoạch phát triển kỹ thuật công nghệ của Trung tâm; tham gia xây dựng ký kết các văn bản thỏa thuận hiệp đồng trách nhiệm về việc bảo đảm kỹ thuật với các cơ quan, đơn vị có liên quan. Ngoài ra, Phòng Bảo đảm Kỹ thuật còn tham gia xây dựng các quy trình, tài liệu nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ thuật; tổ chức quản lý kho vật tư kỹ thuật theo quy định của Trung tâm đồng thời tham gia xây dựng các chế độ, định mức, giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ khi được yêu cầu.

Tổng số cán bộ, nhân viên Phòng Bảo đảm Kỹ thuật (tính đến hết tháng 5/2016) là 19 người. Từ khi thành lập, Phòng Bảo đảm Kỹ thuật được tặng giấy khen cấp Tổng công ty năm 2011 và 2012; 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011; 02 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2011; 02 cá nhân được tặng Giấy khen cấp Tổng công ty năm 2012 và nhiều thành tích khác.

Ban biên tập