Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

VATM hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 505/QĐ-TTg lựa chọn ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

  nh_CS

Như vậy ngày 10 tháng 10 năm 2022 sẽ là năm đầu tiên được lấy làm Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Mục tiêu của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, cụ thể như sau:

Mục tiêu cơ bản năm 2025: Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Mục tiêu năm 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Để sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia có sức lan tỏa mạnh mẽ, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 9662/BGTVT-TTCNTT ngày 21/9/2022 của Bộ GTVT về việc tổ chức các hoạt động của Bộ GTVT hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã có văn bản số 4917/QLB-KT ngày 27/9/2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động phù hợp, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, hiển thị bộ nhận diện, biểu trưng của Ngày Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Chi tiết xem tại đây: http://dx.gov.vn/ 

Tin bài: vatm.vn